POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

  1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COM A CASA MENJADORS ESCOLARS S.L. (L`Empresa) és una Organització en la qual es donen activitats de tractaments de dades de caràcter personal, el que li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l’exercici d’aquestes responsabilitats i amb l’objecte d’establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de carccter personal en l’Empresat aprova aquesta Política de protecció de dades de carácter personalt que notifica als seus Empleats i posa a disposició de tots els seus grups d’interès.

1.Finalitat

La Política de protecció de dades de caracter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d’assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i relació a aquestat el respecte del dret a l’honor ia la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb L’Empresa.

En desenvolupament del que disposa aquesta Política de protecció de dades de caràcter personalt s’estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l’organització i en conseqüència, els procedimentst i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu ámbit de responsabilitat.

Amb aquesta finalitat, la Direcció assignarà les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà d’aplicació a l’Empresa, als seus administradorst directius i empleatst així com a totes les persones que es relacionin amb ellat amb inclusió eapressa dels proveïdors de servei amb accés a dades (“Encarregats de tractament”)

3. Principis del tractament de les dades de caràcter personal

Com a principi generalt L’Empresa complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de «responsabilitat proactiva»), amb especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi de «enfocament de risc»).

– En relació al que s’ha eaposat COM A CASA MENJADORS ESCOLARS S.L. vetllarà pel compliment dels següents Principis:

–Licitudt lleialtatt transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre ha de ser informat l’afectatt mitjançant clàusules i altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d’edat)t o compte amb una altra legitimació vàlida i la finalitat del mateix és conforme a normativa.

–Minimització de dades. Les dades tractades han de ser adequadest pertinents i limitats al que és necessari en relació a les finalitats del tractament.

–Exactitud. Les dades han de ser exactes i, si fos necessaris, actualitzats. Referent a això s’adoptaran les mesures necessàries perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.

–Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.

–Integritat i Conidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personalst inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.

–Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de carcàter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en què aquestes dades hagin estat recollides o cedits contravenint la llei o no es garanteixi suficientment la seva legítima procedència.

–Contractació de proveïdors amb accés a dades. Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereiain garanties suficients per aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers s’ha de documentar el degut Acord referent a això.

–Transferències internacionals de dades. Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu s’ha de dur a terme amb estricte compliment dels requisits que estableia la llei aplicable.

–Drets dels afectats. L’Empresa facilitarc als afectats l’exercici dels drets d’accést rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitatt establint a tal efecte els procediments internst i en particular els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportunst els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

L’Empresa promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de carccter personal siguin tinguts en compte (i) en el disseny i implementació de tots els procediments de treballt (ii) en els productes i serveis oferts (iii) en tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i (iv) en la implantació de tots els sistemes i plataformes permetin l’accés d’empleats o tercers i / o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

4. Compromís dels treballadors

Els treballadors són informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l’Empresat i referent a això s’adhereixen a ella, comprometent-se al següent:

  • Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l’Empresa posa a la seva disposició.
  • Aplicar les mesures de seguretat a nivell d’usuari que apliquin al seu lloc de treballt sense perjudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que es puguin poguessin atribuir en funció del seu rol dins de COM A CASA Menjadors Escolars S.L ..
  • Utilitzar els formats establerts per a l’eaercici de Drets per part dels afectats i informar l’empresa de forma immediata de manera que es pugui fer efectiva la resposta.
  • Informar a l’Empresa, tan aviat tingui coneixement, de desviacions del que estableia aquesta Políticat en particular de “Violacions de seguretat de les dades personals”t utilitzant per a això el format establert a l’efecte.

5. Control i avaluació

Es realitzarà una veriicació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dadest de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

COM A CASA MENJADORS ESCOLARS S.L.

Scroll to Top
Som aqui pel que necessitis
Hola! Benvingut/Benvinguda a Com a Casa Menjadors Escolars.
Necessites més informació?